Geloof ze niet

Wantrouwen tegen cijfergegevens, zowel van overheidsdiensten als van privé-instellingen, zou tot de eindtermen van elke schoolopleiding moeten behoren: geloof niet wat er staat.

Kaaiman

Spijtig dat er in de wiskundeles weinig tijd is om na te denken over cijfers in de media. De focus ligt mijns inziens teveel op formules en berekeningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *