Een nieuw mandaat voor de ECB?

Gisterenmiddag (26 juni) organiseerde Leergeld haar tweede evenement in Brussel. Leergeld, een initiatief van Europarlementslid Sander Loones (N-VA), wil mensen bewust maken van de impact van de Europese Centrale Bank (ECB) op hun financiën.

Het thema van de bijeenkomst was Een nieuw mandaat voor de ECB?. Twee eminente sprekers, Pascal Paepen en professor Lex Hoogduin, presenteerden hun visie op het beleid van de ECB. Continue reading “Een nieuw mandaat voor de ECB?”

Baby steps towards more ECB accountability

Transparency International EU has published a report about the European Central Bank (ECB). The author of the report, Dr. Benjamin Braun, has analyzed the independence, transparency, accountability and integrity of the ECB.

Several media organizations covered the findings.

The launch of the report was accompanied by a symposium in Brussels on Tuesday. During an interesting panel discussion, it was debated how the ECB can improve the way it works. Carl Dolan and Leo Hoffmann-Axthelm from Transparency International EU stressed that the ECB had cooperated with the NGO.

Benoît Cœuré addresses the room. Source.

Many topics were covered during the discussion. For example the status of whistleblowers, freedom of information requests, and the “cool-off period” demanded when ECB executives move to the private sector.

But my main interests were monetary policy and the ECB’s supervision of the banking sector. Continue reading “Baby steps towards more ECB accountability”

What I like about America, finance edition

Or to be more precise, debate about the financial institutional framework edition.

How should banks be regulated? Ten years ago, this question would have only interested a few specialists. Discussions about bank supervision and the role of the central bank were way too boring for the general public1. Besides, bankers surely knew what they were doing?

The global financial crisis and its aftermath changed this complacent attitude. The existing rules did not prevent the worse financial crisis since the 1930s. Governments had to bail out banks at a moment’s notice. Politicians took drastic decisions during the panic of September 2008. While those actions were taken with little democratic oversight, national leaders2 were the only agents willing and able to stop the collapse.

The crisis spurred a thorough update of bank regulation. Both in the United States and in Europe, legislation was passed to make banks safer. Avoiding a repetition of ad-hoc bailouts became a priority. The U.S. got its Dodd-Frank Act. The European Union (EU) set up the European Banking Authority (EBA) and worked towards a banking union3. America and Europe implemented capital and liquidity standards based on the Basel III recommendations. Continue reading “What I like about America, finance edition”

ECB should give money directly to citizens

The European Conservatives and Reformists (ECR) group in the European Parliament recently launched “Leer Geld”, an initiative led by MEP Sander Loones, to raise awareness about the effects of the monetary policy conducted by the European Central Bank (ECB).

The initiative is to be welcomed: monetary policy is too often overlooked by civil society, yet its impact on our lives has never been greater. Under its “quantitative easing” programme (QE), the ECB has been buying large quantities of government bonds since 2015. Surely injecting the equivalent of 20 percent of GDP into the eurozone finance sector cannot be without consequences. (continue)

You can read the full article written by me and Eric Lonergan at EUobserver.

10 vragen voor #AuditECB

Een nieuwe website1 en de campagne Audit the ECB belichten het QE-beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In een opiniestuk vraagt Sander Loones (N-VA) meer transparantie van ECB voorzitter Mario Draghi.

Gezien ik zelf verschillende stukken schreef over QE, helikoptergeld en de balansen van de centrale banken, kan ik dit alleen maar toejuichen.

Het is me echter niet duidelijk wat het doel is van Audit the ECB. Hierbij dan ook tien vragen aan de initiatiefnemers. Continue reading “10 vragen voor #AuditECB”

Over de passiva en winsten van centrale banken

In de nasleep van de financiële crisis hebben de centrale banken (CentB-en) hun balansen drastisch opgeblazen. De Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) volgden het voorbeeld van de Japanse centrale bank door voor biljoenen1 dollars en euro’s obligaties te kopen. Dit beleid wordt quantitative easing (QE) genoemd.

De centrale banken doen deze aankopen met de “monetaire basis”: cash en reserves2. Als we wettelijke beperkingen buiten beschouwing laten, kunnen centrale banken zoveel “basisgeld” maken als ze willen.

Economen zijn het niet eens over QE en de gevolgen ervan voor de balansen van de centrale banken.

Deze blogpost bespreekt de vraag als basisgeld bij het passief van de centrale bank gerekend moet worden. Nadat we dit onderwerp begrijpen, kunnen we verduidelijken wanneer de CentB winst boekt en hoe dit de financiën van de overheid beïnvloedt.

Eén van de doelen van QE is om de inflatie omhoog te krijgen. Sommigen maken zich zorgen dat de rente daardoor omhoog zal gaan, waardoor de centrale banken gigantische verliezen zullen lijden. Dat zou allerhande – niet verder gespecifieerde – rampen met zich meebrengen. Ik beargumenteer dat deze vrees onterecht is. Continue reading “Over de passiva en winsten van centrale banken”

Central bank liabilities and profits

Central banks (CentBs) have drastically expanded their balance sheets in the wake of the global financial crisis. The Federal Reserve (Fed) and the European Central Bank (ECB) followed the example of the Bank of Japan (BOJ) by buying trillions of dollars and euros worth of long-term bonds, a policy known as quantitative easing (QE).

The CentBs make these purchases by “base money”, i.e. cash and reserves1. Neglecting legal restrictions, CentBs can create base money at will.

There is a lot of controversy among economists about QE and its consequences for the balance sheets of central banks.

This post discusses the question of whether or not base money should be considered a liability of the central bank. After that issue is understood, we can clarify when the CentB can book a profit and how this affects government finances.

One of the stated goals of QE is to raise inflation. Some worry that once this happens, rising interest rates will cause massive losses to the central bank, resulting in unspecified “bad things”. I argue that these fears are unjustified. Continue reading “Central bank liabilities and profits”

Nee, Geert Noels, de ECB vernietigt het kapitalisme niet

De Tijd publiceerde recent een opiniestuk van de econoom Geert Noels onder de titel ‘Het beleid van de ECB vernietigt het kapitalisme’. Het stuk bevat een mix van terechte kritieken en dubieuze beweringen.

Ik deel de mening dat het massaal opkopen van obligaties – de zogenaamde QE – door de Europese Centrale Bank (ECB) zeer weinig doet voor de reële economie. Gezinnen en bedrijven beslissen door de lage rente niet massaal om meer geld uit te geven. De werkgelegenheid in de eurozone wordt niet gestimuleerd door het opblazen van de balans van de ECB met financiële activa.

Maar Noels houdt het niet bij de grond van de zaak, de beperkte impact van QE op de reële groei.

Volgens het opiniestuk zorgen de lage rentes namelijk voor een planeconomie, de tegenpool van het kapitalisme. De financiële sector zou door de lage of negatieve rentes ontwricht worden. Maar om zijn stelling van een antikapitalistisch monetair beleid te staven, geeft hij voorbeelden van zwakke spelers die vroeger impliciet gesubsidieerd werden en van normale processen in een markteconomie. Continue reading “Nee, Geert Noels, de ECB vernietigt het kapitalisme niet”

Hoe de ECB 1000 miljard euro uitgeeft om de rente te verlagen

Op 10 maart 2016 kondigde Mario Draghi aan dat de Europese Centrale Bank (ECB) iedere maand voor 80 miljard euro obligaties zal opkopen. Dat klinkt indrukwekkend. Maar hoe werkt de aankoop van obligaties door de ECB eigenlijk? Welke impact heeft het op schuldenaars en spaarders? En wat zijn de risico’s van dit beleid?

In deze (lange) blogpost leg ik uit wat obligaties zijn en wat de ECB precies doet. Continue reading “Hoe de ECB 1000 miljard euro uitgeeft om de rente te verlagen”

How central banks influence interest rates by quantitative easing

On March 10, 2016, Mario Draghi announced that the European Central Bank (ECB) will purchase 80 billion EUR worth of bonds per month. That sounds pretty impressive. But how does the purchase of bonds by the ECB actually work? How does it affect debtors and savers? And what are the risks of this policy?

In this (long) post, I explain the mechanics of what the ECB is doing. Continue reading “How central banks influence interest rates by quantitative easing”